elementary electromotive force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elementary electromotive force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elementary electromotive force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elementary electromotive force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • elementary electromotive force

    * kỹ thuật

    sức điện động sơ khởi