electronically erasable programmable read only memory (eeprom) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronically erasable programmable read only memory (eeprom) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronically erasable programmable read only memory (eeprom) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronically erasable programmable read only memory (eeprom).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronically erasable programmable read only memory (eeprom)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ nhớ chỉ đọc có thể lập trình xóa bằng điện