eis (external interrupt support) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eis (external interrupt support) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eis (external interrupt support) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eis (external interrupt support).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • eis (external interrupt support)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự hỗ trợ ngắt ngoài