efficient resource allocation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

efficient resource allocation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm efficient resource allocation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của efficient resource allocation.

Từ điển Anh Việt

  • Efficient resource allocation

    (Econ) Sự phân bổ nguồn lực có hiệu quả