efficient consumer response (ecr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

efficient consumer response (ecr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm efficient consumer response (ecr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của efficient consumer response (ecr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • efficient consumer response (ecr)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đáp ứng khách hàng hiệu quả