efficient asset market nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

efficient asset market nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm efficient asset market giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của efficient asset market.

Từ điển Anh Việt

  • Efficient asset market

    (Econ) Thị trường tài sản có hiệu dụng/ hiệu quả.