editing vtr (video tape recorder) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

editing vtr (video tape recorder) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm editing vtr (video tape recorder) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của editing vtr (video tape recorder).

Từ điển Anh Việt

  • editing VTR (video tape recorder)

    (Tech) máy ghi băng viddêo để biên soạn/dựng hình [TN]