ecologic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ecologic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ecologic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ecologic.

Từ điển Anh Việt

 • ecologic

  /,ekə'lɔdʤik/ (ecological) /,ekə'lɔdʤikəl/

  * tính từ

  (thuộc) sinh thái học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ecologic

  Similar:

  ecological: characterized by the interdependence of living organisms in an environment

  an ecological disaster

  ecological: of or relating to the science of ecology

  ecological research

  Synonyms: bionomical, bionomic