drill pin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drill pin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drill pin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drill pin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drill pin

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chốt mũi khoan