drill bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drill bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drill bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drill bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drill bar

    * kỹ thuật

    cần khoan

    trục khoan