distinctive stamping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

distinctive stamping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm distinctive stamping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của distinctive stamping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • distinctive stamping

    * kinh tế

    dấu chất lượng (đóng trên hàng hóa)