disinfect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disinfect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disinfect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disinfect.

Từ điển Anh Việt

 • disinfect

  /,disin'fekt/

  * ngoại động từ

  tẩy uế

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • disinfect

  * kinh tế

  tẩy uế

  * kỹ thuật

  khử ô nhiễm

  khử trùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • disinfect

  destroy microorganisms or pathogens by cleansing

  disinfect a wound

  Antonyms: infect