discriminate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

discriminate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm discriminate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của discriminate.

Từ điển Anh Việt

 • discriminate

  /dis'krimineit/

  * ngoại động từ

  (+ from) phân biệt

  to discriminate one thing from another: phân biệt cái này với cái khác

  * nội động từ

  (+ between) phân biệt nhận rõ sự khác nhau (giữa hai vật, giữa cái này với cái khác...), tách bạch ra

  đối xử phân biệt

  to discriminate agianst somebody: đối xử phân biệt với ai

  to discriminate in favour of somebody: biệt đãi thiên vị ai

  * tính từ

  rõ ràng, tách bạch

  biết phân biệt, biết phán đoán, biết suy xét, sáng suốt

 • discriminate

  phân biệt khác nhau, tách ra

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • discriminate

  * kỹ thuật

  biệt đãi

  khác nhau

  phân biệt

  tách ra

  điện lạnh:

  phân liệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • discriminate

  recognize or perceive the difference

  Synonyms: know apart

  treat differently on the basis of sex or race

  Synonyms: separate, single out

  distinguish

  I could not discriminate the different tastes in this complicated dish

  marked by the ability to see or make fine distinctions

  discriminate judgments

  discriminate people

  Antonyms: indiscriminate