detrimental resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

detrimental resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm detrimental resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của detrimental resistance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • detrimental resistance

    * kỹ thuật

    lực cản có hại