detrimental mutation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

detrimental mutation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm detrimental mutation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của detrimental mutation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • detrimental mutation

    * kỹ thuật

    y học:

    đột biến có hại