deceleration parachute nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deceleration parachute nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deceleration parachute giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deceleration parachute.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • deceleration parachute

    * kỹ thuật

    dù cản

    dù giảm tốc

    dù hãm