deceleration land nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deceleration land nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deceleration land giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deceleration land.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • deceleration land

    * kỹ thuật

    làn giảm tốc