dead-end street nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dead-end street nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dead-end street giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dead-end street.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dead-end street

    * kỹ thuật

    ngõ cụt

    xây dựng:

    đường phố cụt

Từ điển Anh Anh - Wordnet