curcuma domestica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curcuma domestica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curcuma domestica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curcuma domestica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • curcuma domestica

    Similar:

    turmeric: widely cultivated tropical plant of India having yellow flowers and a large aromatic deep yellow rhizome; source of a condiment and a yellow dye

    Synonyms: Curcuma longa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).