cultural movement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cultural movement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cultural movement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cultural movement.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cultural movement

    a group of people working together to advance certain cultural goals

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).