cull nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cull nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cull giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cull.

Từ điển Anh Việt

 • cull

  /kʌl/

  * ngoại động từ

  lựa chọn, chọn lọc

  extracts culled from the best authors: những đoạn trích được chọn lọc của các tác giả hay nhất

  hái (hoa...)

  * danh từ

  súc vật loại ra để thịt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cull

  the person or thing that is rejected or set aside as inferior in quality

  Synonyms: reject

  remove something that has been rejected

  cull the sick members of the herd

  Similar:

  pick: look for and gather

  pick mushrooms

  pick flowers

  Synonyms: pluck