cracking temperature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cracking temperature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cracking temperature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cracking temperature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cracking temperature

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nhiệt độ crackinh