courtesy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

courtesy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm courtesy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của courtesy.

Từ điển Anh Việt

 • courtesy

  /'kə:tisi/

  * danh từ

  sự lịch sự, sự nhã nhặn

  tác phong lịch sự, tác phong nhã nhặn

  by courtesy

  do ưu đãi mà được, nhờ ơn riêng; do sự giúp đỡ

  to pay a courtesy visit to someone

  đến thăm xã giao người nào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • courtesy

  * kỹ thuật

  nhã nhặn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • courtesy

  a courteous or respectful or considerate act

  a courteous or respectful or considerate remark

  a courteous manner

  Synonyms: good manners

  Antonyms: discourtesy