courtesy copy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

courtesy copy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm courtesy copy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của courtesy copy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • courtesy copy

    * kỹ thuật

    gửi cc