cosmogonic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cosmogonic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cosmogonic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cosmogonic.

Từ điển Anh Việt

 • cosmogonic

  xem cosmogony

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cosmogonic

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  tinh nguyên học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cosmogonic

  Similar:

  cosmologic: pertaining to the branch of astronomy dealing with the origin and history and structure and dynamics of the universe

  cosmologic science

  cosmological redshift

  cosmogonic theories of the origin of the universe

  Synonyms: cosmological, cosmogonical, cosmogenic