cosmogenic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cosmogenic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cosmogenic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cosmogenic.

Từ điển Anh Việt

 • cosmogenic

  * tính từ

  tạo nên bởi tác dụng các tia vũ trụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cosmogenic

  Similar:

  cosmologic: pertaining to the branch of astronomy dealing with the origin and history and structure and dynamics of the universe

  cosmologic science

  cosmological redshift

  cosmogonic theories of the origin of the universe

  Synonyms: cosmological, cosmogonic, cosmogonical