corruptible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corruptible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corruptible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corruptible.

Từ điển Anh Việt

 • corruptible

  /kə'rʌptəbl/

  * tính từ

  dễ lung lạc, dễ mua chuộc, dễ hối lộ

  dễ hư hỏng, dễ truỵ lạc

  dễ thối nát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • corruptible

  capable of being corrupted

  corruptible judges

  dishonest politicians

  a purchasable senator

  a venal police officer

  Synonyms: bribable, dishonest, purchasable, venal