corresponding entry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corresponding entry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corresponding entry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corresponding entry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • corresponding entry

    * kinh tế

    khoản ghi sổ phù hợp