corresponding angles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corresponding angles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corresponding angles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corresponding angles.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • corresponding angles

    * kỹ thuật

    góc đồng vị