copyright protection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

copyright protection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm copyright protection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của copyright protection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • copyright protection

    * kinh tế

    bảo hộ bản quyền