copyrightable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

copyrightable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm copyrightable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của copyrightable.

Từ điển Anh Việt

  • copyrightable

    xem copyright