convertible stand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

convertible stand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm convertible stand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của convertible stand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • convertible stand

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khán đài chuyển đổi được