converse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

converse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm converse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của converse.

Từ điển Anh Việt

 • converse

  * nội động từ

  nói chuyện, chuyện trò

  * danh từ

  đảo đề

  * tính từ

  trái ngược, nghịch đảo

 • converse

  đảo // định lý đảo; điều khẳng định ngược lại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • converse

  * kỹ thuật

  chuỗi hội tụ

  đảo

  định lý đảo

  hội thoại

  nghịch

  điện lạnh:

  giá trị ngược

  phần đảo

  xây dựng:

  trái

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • converse

  a proposition obtained by conversion

  carry on a conversation

  Synonyms: discourse

  of words so related that one reverses the relation denoted by the other

  `parental' and `filial' are converse terms

  turned about in order or relation

  transposed letters

  Synonyms: reversed, transposed