contract of services nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contract of services nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contract of services giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contract of services.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contract of services

    * kinh tế

    hợp đồng dịch vụ