contract life nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contract life nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contract life giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contract life.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contract life

    * kinh tế

    kỳ hạn hữu hiệu của hợp đồng