contract of purchase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contract of purchase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contract of purchase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contract of purchase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contract of purchase

    * kinh tế

    hợp đồng mua hàng