contract of novation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contract of novation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contract of novation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contract of novation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contract of novation

    * kinh tế

    hợp đồng đổi mới trái vụ