contract of lease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contract of lease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contract of lease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contract of lease.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contract of lease

    * kinh tế

    hợp đồng thuê