contract of bailment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contract of bailment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contract of bailment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contract of bailment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contract of bailment

    * kinh tế

    hợp đồng gửi giữ