contract interest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contract interest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contract interest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contract interest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contract interest

    * kinh tế

    lợi tức ước định

    tiền lãi hợp đồng quy định