consumption function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumption function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumption function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumption function.

Từ điển Anh Việt

  • Consumption function

    (Econ) Hàm tiêu dùng

    + Một đồ thị chi tiết hoá về quan hệ giữa tổng CHI TIÊU TIÊU DÙNG và THU NHẬP, nghĩa là C = C(Y).

  • Consumption function

    (Econ) Hàm Tiêu dùng.