consignment agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consignment agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consignment agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consignment agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consignment agent

    * kinh tế

    người đại lý bán hàng kí gửi