consequential damage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consequential damage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consequential damage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consequential damage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consequential damage

    * kỹ thuật

    vật lý:

    thiệt hại do hậu quả

    thiệt hại về sau