conclusion of law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conclusion of law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conclusion of law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conclusion of law.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • conclusion of law

    Similar:

    finding of law: a finding as to the applicability of a rule of law to particular facts

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).