conclusion of a theorem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conclusion of a theorem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conclusion of a theorem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conclusion of a theorem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conclusion of a theorem

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kết luận của một định lý