conclusion of a contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conclusion of a contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conclusion of a contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conclusion of a contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conclusion of a contract

    * kinh tế

    sự ký kết hợp đồng