conclude a contract (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conclude a contract (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conclude a contract (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conclude a contract (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conclude a contract (to...)

    * kinh tế

    ký kết hợp đồng