combined tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combined tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combined tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combined tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combined tap

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bộ gom kết hợp