collecting gutter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

collecting gutter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm collecting gutter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của collecting gutter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • collecting gutter

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máng thu thập nước mưa