collecting electrode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

collecting electrode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm collecting electrode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của collecting electrode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • collecting electrode

    * kỹ thuật

    điện cực góp